joomla 1.6

Economie

Economia or.Donduşeni la moment înregistrează circa 243 agenţi economici, printre care 33 societăţi cu răspundere limitată, 132 întreprinderi individuale, 5 – societăţi pe acţiuni şi circa 300 persoane ce  activează în baza patentei de întreprinzător.

Asigurarea populaţiei cu servicii de telecomunicaţii în raza oraşului Donduşeni în anul 2008 a constituit  34, 4 posturi telefonice la 100 de locuitori. Pentru comparţie, în anul 2007  această cifră a fost de 32,7 unităţi. Sporul asigurării cu servicii de telecomunicaţii a populaţiei oraşului constituie  5, 2 %.

Prin inetrmediul unităţilor comerciale, pe parcursul anului 2008, au fost realizate mărfuri în valoare de 74913,6 mii lei. Sporul volumui de vînzări în anul 2008 a constituit 3446,0 mii lei faţă de anul 2007. Volumul mărfurilor, realizate pe piaţă în 2008, a sporit 45,2% faţă de anul 2007. Acest fapt este datorat condiţiilor favorabile, create de APL pentru dezvoltarea businessului mic şi mijlociu.

Serviciile contra plată, prestate populaţiei în anul 2008, au fost într-un volum de 59140,1 mii lei. Sporirea volumului de servicii prestate în anul 2008 a constituit doar 0,7% comparativ cu anul 2007.

Rolul întreprinderilor mici şi mijlocii în cadrul economiei oraşului Donduşeni

Rezolvarea problemelor cu caracter economic şi social în or. Donduşeni, caracteristice Republicii Moldova, implică dezvoltarea activităţii întreprinderilor mici şi mijlocii. Micul business este, în esenţă, un mijloc eficient de eliminare a disproporţiilor între diferite pieţe de mărfuri, de crearea a noilor locuri de muncă şi restrângere a şomajului, de activizare a proceselor inovaţionale, de dezvoltare a concurenţei şi, nu în ultimul rând, de îndestulare a pieţei cu mărfuri şi servicii.

Participarea la piaţa muncii

Numărul mediu scriptic al persoanelor încadrate în cîmpul muncii constituie 2855 persoane, fondul de remunerare a muncii alcătuieşte 51938,5 mii lei. Persoanele angajate cu studii superioare constitie 38,9% di numărul de angajaţi.

Conform datelor Agenţiei Teritoriale pentru Ocuparea Forţei de muncă la 1 ianuarie 2008 pe teritoriul or.Donduşeni au fost înregistraţi 104 şomeri, iar la 1 iulie 2009 deja 455 persoane.

Dacă luăm în consideraţie resursele disponibile de cadre calificate din teritoriu, se impugn de la sine necesităţile de a reanima întreprinderile existente ce staţionează,crearea noilor întreprinderi şi diversificarea activităţilor întreprinderilor existente.

În baza fostei subdiviziuni al fabricii de zahăr, este real de a renova şi de a lansa o secţie de prelucrare a fructelor şi legumelor. Pentru producătorii din regiune ar fi un moment foarte favorabil, deoarece cea mai apropiată întreprindere de prelucrare se află la o distanţă de 40 km (orăşelul Cupcini, r-ul Edineţ). Acest fapt va permite micşorarea costurilor producţiei prin micşorarea numărului de intermediary, participanţi la procesul de achiziţionre, micşorarea cheltuielilor, stimularea şi susţinerea producătorilor din regiune.

La fel este important pentru orăşel şi deschderea unei secţii de prelucrare a laptelui. Deţinîtorii de animale sînt impuşi de a-şi realiza producţia intermediarilor de la fabricile de lapte situate în r-nele Edineţ, Rîşcani, Orhei ş.a. Participarea intermediarilor la procesul de colectare a materiei prime (laptelui) micşorează simţitor preţurile la produsul colectat. Şi nu în ultimul rind trebuie de ţinut cont şi de crearea noilor locuri de lucru pentru locuitorii orăşelului. Astfel bugetul orăşenesc va avea doar de cîştigat în urma activităţii întreprinderilor noi create şi scăderii migraţiei populaţiei băştinaşe.

Oportunităţi de afaceri

Susţinerea antreprenoriatului şi micului business, antrenarea lui la realizarea principalelor obiective şi sarcini ale politicii social – economice la etapa actuală întru dezvoltarea durabilă a oraşului presupune:

 • Stimularea multilaterală a antreprenoriatului şi micului business, ce activează în sferele prioritare, mai întâi de toate, cea productivă;
 • Crearea infrastructurii întru susţinerea antreprenorială şi micului business prin acordarea asistenţei consultative, fondarea incubatoarelor business, a zonelor antreprenoriatului liber.
 • Atragerea agenţilor antreprenoriatului şi micului business la executarea de lucrări, livrare a producţiei şi serviciilor proprii pentru investiţiile statului şi administraţiilor publice locale.
 • Extinderea practicii de creditare reciprocă a întreprinderilor, susţinerea fondării asociaţiilor de creditare ale întreprinderilor, prin crearea bazei legislative şi juridice necesare şi prin atragerea unor resurse creditare relativ ieftine, de la organismele financiare internaţionale.

Un rol important le revine şi organelor publice locale, care au menirea să creeze condiţii optime şi să încurajeze orice activitate de antreprenoriat, inclusiv prin scutirea sau reducerea taxelor locale acordarea spaţiilor libere, a terenurilor aferente cu o plată simbolică de arendă sau gratuit, acordarea ajutorului consultativ în limitele competenţilor sale.

Principalele obiective ale politicii oraşului în următorii ani vor fi:

 • Creşterea atractivităţii oraşului în vederea atragerii investiţiilor;
 • Promovarea cooperării oraşului, cu alte oraşe, precum şi pe plan internaţional, prin realizarea unor proiecte de interes comun;
 • Promovarea inovării şi a transferului tehnologic prin întărirea legăturii dintre mediul de afaceri şi cel ştiinţific, tehnologic, de cercetare;
 • Diminuarea decalajelor teritoriale prin stimularea dezvoltării economice, sociale şi culturale durabile a oraşului în scopul creşterii calităţii vieţii;
 • Elaborarea planurilor de cooperare regională şi internaţională în contextul dezvoltării durabile a localităţilor, ţinând cont de protecţia mediului, de folosirea raţională a terenurilor, de păstrare şi creare a spaţiilor verzi, de asigurare eficientă cu transport, folosind experienţa internaţională;
 • Restaurarea şi conservarea patrimoniului natural, istoric, cultural pentru sporirea atractivităţii oraşului ca zonă turistică;
 • Susţinerea, coordonarea şi dezvoltarea unor programe de instruire, perfecţionare şi recalificare pentru a oferi oportunităţi de ridicare a nivelului profesional al populaţiei în regiune.

Lungimea totală a străzilor oraşului este de 77 km, calitatea este nesatisfăcătoare.

Reţeaua de distribuire a apei potabile este de 40.5 km.

Lungimea reţelei de canalizare, staţia de epurare este de 15,5 km.

Reţeaua de distribuirea gazelor este de 14,5 km.

Toate întreprinderile şi instituţiile se folosesc de încălzirea autonomă.

În oraşul Donduşeni activează cîteva întreprinderi raionale dintre care:

gospodăria „Apă-Canal”, o asociaţie de gazificare „Edineţ-Gaz”, „Moldtelecom” S. A. (filiala), S.A. „Drumuri”, reţele „Red Nord-Vest” S.A.

La momentul actual în oraş activează două întreprinderi de prestarea serviciilor de telefonie fixă – S.A. „Moldtelecom” şi „Unite” (CDMA).

De asemenea în localitate activează cîţiva operatori de telefonie mobilă (Orange, Moldcell)care oferă populaţiei o gamă variată de servicii de telefonie mobilă.

Prestarea serviciilor de aprovizionare cu energie electrică este acoperită de către un singur prestator – S.A „RED Nord-Vest”. Rata asigurării cu energie electrică este de 95,24%.

Unele oportunităţi de investiţii le puteţi găsi aici www.miepo.md/regionview.php?=ro&midc=217&idc=13

.